Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10

 
Відділ освіти Ізюмської міської ради

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

Ізюмської міської ради

Харківської області

від «20» квітня 2017р. № 241

 

Начальник управління освіти

Ізюмської міської ради

Харківської області

_______________ О. П. Лесик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ІЗЮМСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 10

ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізюм

2017

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.                    ІЗЮМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 10 ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ( далі – навчальний заклад ) є юридичною особою, має печатку, штамп, код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) 22664338, може мати самостійний рахунок в міському відділені Державного казначейства, самостійний баланс.

1.2.                    Тип школи: школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів:
І ступень - початкова школа ( 1-4 класи - термін навчання 4 роки );
ІІ ступень - середня школа ( 5-9 класи - термін навчання 5 років );
ІІІ ступень - старша школа ( 10-11 класи - термін навчання 2 роки ).
Школи всіх трьох ступенів функціонують разом.
Вид діяльності за КВЄДом 85.31 – загальна середня освіта.

1.3.                    Місце знаходження: 64300, Харківська область, місто Ізюм, вулиця Генерала Недбайла будинок №134.

1.4.                    Скорочене найменування – ІЗОШ І-ІІІ ступенів № 10.

1.5.                    Засновником навчального закладу є Ізюмська міська рада Харківської області код ЄДРПОУ 26201641. Органом, уповноваженим здійснювати (управління) керівництво навчальним закладом, є управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області. Ізюмська міська рада Харківської області та управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.6.                    Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України; Законами України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; іншими законодавчими актами України; постановами Верховної Ради України; актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України; наказами Міністерства освіти і науки; інших центральних органів виконавчої влади; рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; власним статутом.

1.7.                    Статут розроблено на підставі: «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 та «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2000 року № 284.
Статут та будь-які зміни до нього затверджуються управлінням освіти Ізюмської міської ради Харківської області.
Статут реєструється реєстраційною службою Ізюмського міськрайонного управління юстиції Харківської області.

1.8.    Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9.                    Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

1.10. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; надання особистості можливості максимально розкрити власну індивідуальність, природні здібності, схильності та таланти; набуття системи знань і понять про природу, суспільство і людину; формування власної громадянської позиції; створення умов для отримання учнями освіти високого рівня.

1.11. Головними завданнями навчального закладу є:

1.11.1. Забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

1.11.2. Виховання громадянина України;

1.11.3. Виховання шанобливого становлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та родинної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

1.11.4. Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

1.11.5. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов`язків людини і громадянина;

1.11.6. Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

1.11.7. Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

1.11.8. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

1.11.9. Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

1.13. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, згідно з рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради за № 660 від 18.06.1997 року; запроваджено профільне навчання (ІІІ ступень).

1.14. Навчальний заклад має право:

1.14.1. Проходити в установленому порядку державну атестацію;

1.14.2. Визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

1.14.3. Визначати варіативну частину робочого навчального плану;

1.14.4. В установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

1.14.5. Спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

1.14.6. Використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

1.14.7. Бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

1.14.8. Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

1.14.9. Залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

1.14.10.Розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

1.14.11.З урахуванням потреб населення та місцевих умов створювати групи продовженого дня, в тому числі за рахунок позабюджетних коштів;

1.14.12.З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання направляти учнів до міжшкільного навчально-виробничого комбінату на підставі угоди про спільну діяльність;

1.14.13.Встановлювати форму для учнів;

1.14.14.Для задоволення допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб громадян входити до складу освітніх округів, спілок, інших об'єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій;

1.14.15.Створювати у своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

1.14.16.Надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

1.15. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи (перелік та кількість яких встановлюється наказом директора навчального закладу на початок навчального року) та психологічна служба.

1.16. Методичне об'єднання – структурний підрозділ методичної роботи в навчальному закладі, який координує методичну, організаційну роботу педагогів-предметників за напрямами діяльності.
Методичні об'єднання створюються при наявності трьох та більше педагогічних працівників певного напряму діяльності.

1.17. Метою діяльності методичного об’єднання є забезпечення якості освіти, ефективності впровадження інновацій у практику діяльності педагогів певного напряму.

1.18. Основними завданнями методичного об’єднання є: поглиблене вивчення методики реалізації певної навчальної програми; проведення індивідуальних та колективних форм науково-методичної роботи з педагогічними працівниками певного професійного спрямування; залучення педагогів до науково-дослідної роботи; надання допомоги педагогам у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності; оперативне вивчення та обговорення нормативних актів, документів з проблем шкільної освіти; огляд новинок науково-методичної літератури; ознайомлення педагогів із досягненнями педагогічної науки і педагогічного досвіду.
Основним змістом роботи методичного об’єднання є: розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив у навчальні програми; оновлення змісту навчання і виховання учнів; аналіз стану і результатів навчально-виховного процесу, якості освіти; організація наставництва, надання допомоги молодим педагогам у підготовці і проведенні занять, організація взаємовідвідування занять та їх обговорення; організація та проведення конкурсів; вивчення нормативних документів, ознайомлення з новими науково-методичними посібниками, методичними рекомендаціями, статтями в педагогічних виданнях щодо змісту та методики навчально-виховної роботи; вироблення єдиних підходів, критеріїв, норм і вимог щодо оцінки результатів освітньої діяльності педагогів і учнів; вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання і виховання; внесення пропозицій щодо атестації педагогів; організація і розробка змісту дослідницької та експериментальної роботи.

1.19. План роботи методичного об’єднання розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогів даного напряму та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників
Голова звітує про свою роботу перед педагогічною радою закладу не менш як раз на рік.

1.20. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюється Ізюмською центральною міською лікарнею.

1.21. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2.     ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.                    Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану.
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується Радою навчального закладу.

2.2.                    Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план навчального затверджується відділом освіти Ізюмської міської Ради.

2.3.                    Години варіативної частини робочого навчального плану розподіляються наказом директора навчального закладу у відповідності до спільного рішення педагогічної                           ради та Ради навчального закладу.

2.4.                    Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають науково-методичну літературу, дидактичні                                  матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5.                    Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання                                 навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей учнів.
                        Місцеві органи виконавчої влади закріплюють за закладом освіти відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які                                   мають  її відвідувати.

2.6.                    Зарахування учнів до всіх класів навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути                                 зараховані до школи.

2.7.                    Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви/для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх                                         замінюють/або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження/копії/, медичної довідки встановленого зразка, документа про                           наявний рівень освіти/крім дітей, які вступають до першого класу/. До першого класу як правило зараховуються діти шестирічного віку.

2.8.                    Відрахування учнів з закладу, за наказом директора, можливо у випадках:

2.8.1. Здобуття базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти;

2.8.2. За заявою батьків у випадку зміни місця проживання або закладу навчання;

2.8.3. За заявою батьків та згодою органів виконавчої влади у випадку направлення до спеціальних навчальних закладів;

2.8.4. Винесення судового вироку про позбавлення волі або направлення до спеціальних закладів закритого типу;

2.8.5. Смерті учня.

2.9.                    У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.10. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до навчального закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.11. Мережа класів у загальноосвітньому навчальному закладі формується, за погодженням з управлінням освіти, на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.12. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2.13. Індивідуальне навчання організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.14. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на два семестри. Початок і закінчення кожного семестру регулюються наказами Міністерства освіти і науки України.

2.15. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Терміни проведення канікул встановлюється наказом Міністерства освіти і науки України.

2.16. Тривалість уроків у навчальному закладі становить у перших
класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у
п’ятих – одинадцятих –45 хвилин.
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після третього уроку) – 20 хвилин.

2.18. Для учнів 5 – 9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.
У 10 – 11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

2.19. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог та затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
Домашні завдання учням 1-го класу не задаються.

2.21. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів навчального закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.22. Облік навчальних досягнень у навчанні учнів здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.

2.23. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.
У другому класі оцінювання здійснюється з другого семестру навчального року, відповідно до діючої системи оцінювання.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.24. Результати семестрового, річного, оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, підсумкового – головою атестаційної комісії.

2.25. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається положенням, яке затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.26. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.27. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.28. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.29. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної медико-психолого-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.30. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.31. Учні, які закінчили школу І ступеня одержують табель успішності.
Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.
Випускники, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступені одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

2.32. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.33. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.34. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8, 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За особливі успіхи у навчанні» або срібною «За успіхи у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
Порядок нагородження встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.35. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

2.36. Виховання учнів здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.37. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення учнів закладу до вступу в буд-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.38. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.
Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

2.39. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється /крім випадків, передбачених законодавством України/.

 

3.     УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.                    Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є: учні; керівники; педагогічні працівники; психологи, бібліотекарі; інші спеціалісти закладу; батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.                    Права і обов`язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3.                    Учень – особа, яка навчається і виховується в навчальному закладі.

3.4.                    Учні навчального закладу мають гарантоване державою право на:

3.4.1. Доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

3.4.2. Вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять

3.4.3. Користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою навчального заклад;

3.4.4. Доступ до інформації з усіх галузей знань;

3.4.5. Участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

3.4.6. Участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

3.4.7. Участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

3.4.8. Участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

3.4.9. Отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

3.4.10. Перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів навчального плану;

3.4.11. Повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

3.4.12. Захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

3.4.13. Безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.4.14. Відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

3.5.                    Учні навчального закладу зобов’язані:

3.5.1. Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

3.5.2. Підвищувати свій загальний культурний рівень;

3.5.3. Брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

3.5.4. Дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

3.5.5. Дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

3.5.6. Дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

3.5.7. Дотримуватися правил особистої гігієни;

3.5.8. Виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

3.5.9. Дотримуватися ділового стилю одягу;

3.5.10. Піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

3.5.11. Займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці, що не заборонена чинним законодавством, з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

3.5.12. Дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

3.5.13. Діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

3.5.14. Дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

3.6.                    Учням навчального закладу забороняється:

3.6.1. Пропускати заняття без поважної причини;

3.6.2. Користуватися мобільними телефонами під час навчальних занять;

3.6.3. Приносити в школу медичні препарати, наркотичні та вибухонебезпечні речовини (в т.ч. петарди), зброю (в т.ч. пневматичну, газову);

3.6.4. Вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

3.6.5. Псувати державне, громадське та особисте майно;

3.6.6. Допускати прояви грубості, вульгарності;

3.6.7. Палити у приміщеннях і на території навчального закладу.

3.7.                    У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання: зауваження вчителя; зауваження чи догана директора школи; направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому законодавством порядку;

3.8.                    Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

3.9.                    За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидіарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

3.10.  Педагогічними працівниками навчального закладу є особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов`язки

3.11. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.12. Педагогічні працівники мають право :

3.12.1. Порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.12.2. Проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

3.12.3. Брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

3.12.4. Об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

3.12.5. Користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;

3.12.6. Самостійно вибирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

3.12.7. Вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

3.12.8. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

3.12.9. Виявляти педагогічну ініціативу;

3.12.10.Брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

3.12.11.На підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.12.12.На матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.13. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.14. Педагогічні працівники зобов’язані:

3.14.1. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

3.14.2. Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

3.14.3. Сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

3.14.4. Сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

3.14.5. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

3.14.6. Виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

3.14.7. Готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

3.14.8. Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

3.14.9. Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

3.14.10.Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

3.14.11.Виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

3.14.12.Виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

3.14.13.Нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб що їх замінюють, керівника навчального закладу;

3.14.14.Вести відповідну документацію; з дотриманням вимог ЗУ «Про захист персональних даних»

3.14.15.Брати участь у роботі педагогічної ради.

3.15. Педагогічним працівникам забороняється:

3.15.1. Застосовувати до учня заходи фізичного і психічного насильства;

3.15.2. Запізнюватись на урок;

3.15.3. Вигоняти учня з уроку;

3.15.4. Виставляти в журнал оцінку не за відповідь, а за поведінку учня;

3.15.5. Задавати домашнє завдання на канікулярний час, крім читання художньої літератури.

3.16. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства

3.18. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

3.18.1. Обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання;

3.18.2. Створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

3.18.3. Звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

3.18.4. Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

3.18.5. Приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності;

3.18.6. На захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

3.19.1. Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

3.19.2. Постійно дбати про фізичне здоров’я психічний стан дітей створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

3.19.3. Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, становлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

3.19.4. Виховувати у дітей повагу до законів, прав основних свобод людини;

3.19.5. Виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.

3.19.6. Забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу; надавати згоду на створення баз персональних даних учнів , батьків, осіб, які їх замінюють, необхідних для виконання статутних положень з дотриманням вимог законодавства України.

3.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.21. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

 

4.     УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1.                    Управління школою здійснюється її засновником: Ізюмською міською радою Харківської області та підпорядковано управлінню освіти Ізюмської міської ради Харківської області в частині навчально-виховного процесу.

4.2.                    Керівництво навчальним закладом здійснюється його директор.
Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Ізюмської міської ради Харківської області. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти Ізюмської міської ради Харківської області за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.3.                    Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників навчального закладу – зборами трудового колективу; учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

4.4.                    Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів, що складає 10 осіб.
Термін їх повноважень становить один рік.

4.5.                    Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, заступник.

4.6.                    Загальні збори:

4.6.1. Обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

4.6.2. Заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

4.6.3. Розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

4.6.4. Затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

4.6.5. Приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.7.                    У період між загальними зборами діє Рада навчального закладу.

4.8.                    Метою діяльності Ради є:

4.8.1. Сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

4.8.2. Формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

4.8.3. Розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

4.8.4. Підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.9.                    Основними завданнями ради є:

4.9.1. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

4.9.2. Визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

4.9.3. Формування навичок здорового способу життя;

4.9.4. Створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

4.9.5. Сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

4.9.6. Підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

4.9.7. Сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

4.9.8. Підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

4.9.9. Ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

4.9.10. Стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

4.9.11. Зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.10. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.
Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.11. Рада навчального закладу діє на засадах:

4.11.1. Пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

4.11.2. Дотримання вимог законодавства України;

4.11.3. Колегіальності ухвалення рішень;

4.11.4. Добровільності і рівноправності членства;

4.11.5. Гласності.

4.12. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7 - денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.13. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.14. Рада навчального закладу:

4.14.1. Організовує виконання рішень загальних зборів;

4.14.2. Вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

4.14.3. Спільно з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

4.14.4. Сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

4.14.5. Разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

4.14.6. Спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

4.14.7. Приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

4.14.8. Заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

4.14.9. Бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

4.14.10.Виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

4.14.11.Виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

4.14.12.Вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

4.14.13.Ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

4.14.14.Сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків /осіб, які їх замінюють/ до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;

4.14.15.Розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

4.14.16.Розглядає питання родинного виховання;

4.14.17.Бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

4.14.18.Сприяє педагогічній освіті батьків;

4.14.19.Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

4.14.20.Розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

4.14.21.Організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

4.14.22.Піклується про зміцнення навчально-матеріальної бази, залучення сил і засобів спонсорів, громадських благодійних фондів, комерційних та інших структур;

4.14.23.Розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

4.14.24.Виконує функцію зв'язку установи з органами місцевої влади та її різних структур

4.14.25.Може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи;

4.15. Директор загальноосвітнього навчального закладу:

4.15.1. Здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

4.15.2. Організовує навчально-виховний процес;

4.15.3. Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

4.15.4. Відповідає за реалізацією Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

4.15.5. Створює необхідні умови для участі учнів у позакласній позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

4.15.6. Забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

4.15.7. Розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

4.15.8. Підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів.

4.15.9. Дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

4.15.10.Забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

4.15.11.Вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

4.15.12.Розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

4.15.13.Контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

4.15.14.Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

4.15.15.Щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.16. Директор загальноосвітнього навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.
Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб загальноосвітнього навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох на рік.

4.17. Педагогічна рада розглядає питання:

4.17.1. Удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

4.17.2. Реалізації державної політики з питань загальної середньої освіти;

4.17.3. Стратегії розвитку закладу;

4.17.4. Про підсумки навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу;

4.17.5. Поліпшення діяльності закладу, утворення нових напрямів;

4.17.6. Варіативної складової навчального плану;

4.17.7. Участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з іншими навчальними закладами;

4.17.8. Планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;

4.17.9. Переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

4.17.10.Підвищення кваліфікації педагогічних керівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

4.17.11.Морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

4.17.12.Притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

4.18. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, які діють відповідно до чинного законодавства України.

 

5.     МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.                    Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2.                    Майно, закріплене за навчальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачене законодавством.

5.3.                    Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.                    Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

5.5.                    Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.6.                    Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень /слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо/, а також спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

5.7.                    Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, господарські будівлі тощо.

 

6.     ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.                    Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2.                    Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

6.2.1. кошти бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

6.2.2. кошти, отримані за надання платних послуг, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6.2.3. доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

6.2.4. благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.                    У навчальному закладі може створюватися спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків батьків та спонсорів, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду зберігаються на рахунку навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором.
Обліки використання коштів фонду здійснюються навчальним закладом відповідно до законодавства.
Витрачення коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення Ради закладу.

6.4.                    Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5.                    Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.6.                    Штатний розпис встановлюється управлінням освіти Ізюмської міської ради Харківської області на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 

7.     МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.                    Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.                    Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

8.     КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1.                    Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.                    Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Харківської державної обласної адміністрації та управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області.

8.3.                    Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.                    У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

9.     РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.                    Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає власник.
Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2.                    Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3.                    У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4.                    Навчальний заклад є ліквідованим з дня внесення до Єдиного Державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

Статуту Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10
Ізюмської міської ради Харківської області

Розділ

ПІБ

Підпис

Загальні положення

 

 

 

Науменко Л.І.

 

Організація навчально-виховного процесу

 

 

Мартинов В.О.

 

Учасники навчально-виховного процесу

 

 

Мартинов В.О.

 

Управління навчальним закладом

 

 

Мартинов В.О.

 

Матеріально-технічна база навчального закладу

 

Безкоровайний О.В.

 

Фінансово-господарська діяльність навчального закладу

 

Чуркіна В.В.

 

Міжнародне співробітництво

 

 

Мартинов В.О.

 

Контроль за діяльністю навчального закладу

 

 

Мартинов В.О.

 

Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

Науменко Л.І.